fbpx

Закон за данъците върху доходите на физическите лица (39)

Kategori: SpørsmålЗакон за данъците върху доходите на физическите лица (39)
Leonardo Bales asked 7 måneder ago

Чл. 2. (Отм. – ДВ, бр. 430. (Нов – ДВ, бр. 497. (Нов – ДВ, бр. 68. (1) (Изм. – ДВ, бр. 753. (Изм. – ДВ, бр. Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, navigate to these guys като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва: 1. (нова – ДВ, бр. 6) От източник в Република България са и следните доходи, начислени/изплатени от местни лица, от търговски представителства, както и от място на стопанска дейност или определена база в Република България: 1. неустойки и обезщетения, реализирани вместо или заедно с друг доход от източник в Република България; 2. парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител; 3. възнаграждения, различни от възнаграждения по трудови правоотношения, изплащани на служител или на член на управителен или контролен орган на българско юридическо лице, на клон на чуждестранно лице, служител в търговско представителство на чуждестранно лице или на друго лице, изпълняващо идентични или подобни функции; 4. лихви, включително лихви по договор за лизинг; 5. доходи от наем или друго предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество; 6. възнаграждения по договори за франчайз и факторинг; 7. авторски и лицензионни възнаграждения; 8. възнаграждения за технически услуги; 9. възнаграждения по договори за управление и контрол на предприятия; 10. (нова – ДВ, бр.Уведомете Вашия лекар, ако някое от горните се отнася за Вас. Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Информирайте Вашия лекар, ако приемате други лекарства, съдържащи парацетамол или екстракт от опиум. В случай на съмнение е изключително важно да потърсите съвет от Вашия лекар или фармацевт. Помолете Вашия фармацевт да изхвърли всички лекарства, които вече не използвате. Това се отнася и за всички нежелани реакции, които не са споменати в тази листовка. Освен това. След появата на вътрешния пазар на природния комплекс Reduslim започнах да съветвам хората, страдащи от затлъстяване, тази добавка. World-wide-web предлага впечатляващо разнообразие от диети и диетични програми, но съвети за прости съвети, които да вдъхновят, ако вашата диета е в изключително ниска оферта. Потърсете веднага Вашия лекар или фармацевт, дори ако се чувствате добре. Ако който е член на Обществото прибегне до война в нарушение на уговорките според членове 12, 13 или 15, то ще се смята, че той ipso facto е извършил акт на война срещу всички членове на Обществото, които в резултат веднага ще предприемат прекъсване на всякакви търговски и финансови отношения, забраната за всякакви взаимоотношения между техни граждани и граждани на държавата, която е нарушила Пакта, и прекратяване на всички финансови, търговски и лични взаимоотношения между гражданите на държавата, която е нарушила Пакта и гражданите на всяка друга държава, независимо от това дали тя е член или не на Обществото.